تبلیغات
تعرفه تبلیغات در وب سایت مبتکرانتعرفه تبلیغات در وب سایت چند منظوره مبتکران

تبلیغات هزینه نیست،سرمایه گذاری است

تعرفه تبلیغات در وب سایت مبتکران

تبلیغ در وب سایت پرمحتوا و پر بازدید چند منظوره مبتکران با کم ترین هزینه و بازدید و کیفیت بالا

------------------------------------------------------

و با بیش از 550 حالت تبلیغاتی مناسب

------------------------------------------------------

از این که سایت ما را به عنوان تبلیغات انتخاب کردید متشکریم ، امیدواریم سرمایه گذاری در سایت ما برای شما مفید باشد.

------------------------------------------------------


------------------------------------------------------

تبلیغ شما با انتخاب خودتان در یکی از هشت وب سایت زیر قرار می گیرد
WWW.MOBTAKERANPRO.IR
WWW.MOBTAKERAN1.IR
WWW.MNPLUS.IR
WWW.MNWEB.IR
WWW.MNPRO.IR
WWW.MNFILM.IR
WWW.ALIJB.IR
WWW.MNCHARG.IR
WWW.CHARGE.MNPRO.IR

اینجا نقطه پایان نیست ! بلکه شروعی برای دیده شدن است


------------------------------------------------------

تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه گذاری است ...
نام پلنجایگاه تبلیغاتیسایز و نوع تبلیغاتقیمتمدت نمایش
تبلیغات تصویری(بنر)تبلیغات تصویری(بنر)تبلیغات تصویری(بنر)تبلیغات تصویری(بنر)تبلیغات تصویری(بنر)
A1بالای وب سایتافقی10000 تومان1 ماه
A2بالای وب سایتافقی15000 تومان2 ماه
A3بالای وب سایتافقی20000 تومان3 ماه
A4بالای وب سایتافقی25000 تومان4 ماه
A5بالای وب سایتافقی30000 تومان5 ماه
A6بالای وب سایتافقی35000 تومان6 ماه
A7بالای وب سایتافقی40000 تومان7 ماه
A8بالای وب سایتافقی45000 تومان8 ماه
A9بالای وب سایتافقی50000 تومان9 ماه
A10بالای وب سایتافقی55000تومان10 ماه
A11بالای وب سایتافقی60000 تومان11 ماه
A12بالای وب سایتافقی65000 تومان12 ماه
A13بالای وب سایتافقی70000 تومان13 ماه
A14بالای وب سایتافقی75000 تومان14 ماه
A15بالای وب سایتافقی80000 تومان15 ماه
A16بالای وب سایتافقی85000 تومان16 ماه
A17بالای وب سایتافقی90000 تومان17 ماه
A18بالای وب سایتافقی95000 تومان18 ماه
A19بالای وب سایتافقی100000 تومان19 ماه
A20بالای وب سایتافقی105000 تومان20 ماه
A21بالای وب سایتافقی110000 تومان21 ماه
A22بالای وب سایتافقی115000 تومان22 ماه
A23بالای وب سایتافقی120000 تومان23 ماه
A24بالای وب سایتافقی125000 تومان24 ماه
B1سمت راست وب سایتعمودی10000 تومان1 ماه
B2سمت راست وب سایتعمودی15000 تومان2 ماه
B3سمت راست وب سایتعمودی20000 تومان3 ماه
B4سمت راست وب سایتعمودی25000 تومان4 ماه
B5سمت راست وب سایتعمودی30000 تومان5 ماه
B6سمت راست وب سایتعمودی35000 تومان6 ماه
B7سمت راست وب سایتعمودی40000 تومان7 ماه
B8سمت راست وب سایتعمودی45000 تومان8 ماه
B9سمت راست وب سایتعمودی50000 تومان9 ماه
B10سمت راست وب سایتعمودی55000تومان10 ماه
B11سمت راست وب سایتعمودی60000 تومان11 ماه
B12سمت راست وب سایتعمودی65000 تومان12 ماه
B13سمت راست وب سایتعمودی70000 تومان13 ماه
B14سمت راست وب سایتعمودی75000 تومان14 ماه
B15سمت راست وب سایتعمودی80000 تومان15 ماه
B16سمت راست وب سایتعمودی85000 تومان16 ماه
B17سمت راست وب سایتعمودی90000 تومان17 ماه
B18سمت راست وب سایتعمودی95000 تومان18 ماه
B19سمت راست وب سایتعمودی100000 تومان19 ماه
B20سمت راست وب سایتعمودی105000 تومان20 ماه
B21سمت راست وب سایتعمودی110000 تومان21 ماه
B22سمت راست وب سایتعمودی115000 تومان22 ماه
B23سمت راست وب سایتعمودی120000 تومان23 ماه
B24سمت راست وب سایتعمودی125000 تومان24 ماه
C1سمت چپ وب سایتعمودی10000 تومان1 ماه
C2سمت چپ وب سایتعمودی15000 تومان2 ماه
C3سمت چپ وب سایتعمودی20000 تومان3 ماه
C4سمت چپ وب سایتعمودی25000 تومان4 ماه
C5سمت چپ وب سایتعمودی30000 تومان5 ماه
C6سمت چپ وب سایتعمودی35000 تومان6 ماه
C7سمت چپ وب سایتعمودی40000 تومان7 ماه
C8سمت چپ وب سایتعمودی45000 تومان8 ماه
C9سمت چپ وب سایتعمودی50000 تومان9 ماه
C10سمت چپ وب سایتعمودی55000تومان10 ماه
C11سمت چپ وب سایتعمودی60000 تومان11 ماه
C12سمت چپ وب سایتعمودی65000 تومان12 ماه
C13سمت چپ وب سایتعمودی70000 تومان13 ماه
C14سمت چپ وب سایتعمودی75000 تومان14 ماه
C15سمت چپ وب سایتعمودی80000 تومان15 ماه
C16سمت چپ وب سایتعمودی85000 تومان16 ماه
C17سمت چپ وب سایتعمودی90000 تومان17 ماه
C18سمت چپ وب سایتعمودی95000 تومان18 ماه
C19سمت چپ وب سایتعمودی100000 تومان19 ماه
C20سمت چپ وب سایتعمودی105000 تومان20 ماه
C21سمت چپ وب سایتعمودی110000 تومان21 ماه
C22سمت چپ وب سایتعمودی1150000 تومان22 ماه
C23سمت چپ وب سایتعمودی120000 تومان23 ماه
C24سمت چپ وب سایتعمودی125000 تومان24 ماه
D1پایین وب سایتافقی10000 تومان1 ماه
D2پایین وب سایتافقی15000 تومان2 ماه
D3پایین وب سایتافقی20000 تومان3 ماه
D4پایین وب سایتافقی25000 تومان4 ماه
D5پایین وب سایتافقی30000 تومان5 ماه
D6پایین وب سایتافقی35000 تومان6 ماه
D7پایین وب سایتافقی40000 تومان7 ماه
D8پایین وب سایتافقی45000 تومان8 ماه
D9پایین وب سایتافقی50000 تومان9 ماه
D10پایین وب سایتتافقی55000تومان10 ماه
D11پایین وب سایتافقی60000 تومان11 ماه
D12پایین وب سایتافقی65000 تومان12 ماه
D13پایین وب سایتتافقی70000 تومان13 ماه
D14پایین وب سایتافقی75000 تومان14 ماه
D15پایین وب سایتافقی80000 تومان15 ماه
D16پایین وب سایتافقی85000 تومان16 ماه
D17پایین وب سایتافقی90000 تومان17 ماه
D18پایین وب سایتافقی95000 تومان18 ماه
D19پایین وب سایتافقی100000 تومان19 ماه
D20پایین وب سایتافقی105000 تومان20 ماه
D21پایین وب سایتافقی110000 تومان21 ماه
D22پایین وب سایتافقی115000 تومان22 ماه
D23پایین وب سایتافقی120000 تومان23 ماه
D24پایین وب سایتافقی125000 تومان24 ماه
E1زیر هر پست وب سایتافقی15000 تومان1 ماه
E2زیر هر پست وب سایتافقی25000 تومان2 ماه
E3زیر هر پست وب سایتافقی35000 تومان3 ماه
E4زیر هر پست وب سایتافقی45000 تومان4 ماه
E5زیر هر پست وب سایتافقی55000 تومان5 ماه
E6زیر هر پست وب سایتافقی65000 تومان6 ماه
E7زیر هر پست وب سایتافقی75000 تومان7 ماه
E8زیر هر پست وب سایتافقی85000 تومان8 ماه
E9زیر هر پست وب سایتافقی95000 تومان9 ماه
E10زیر هر پست وب سایتافقی105000 تومان10 ماه
E11زیر هر پست وب سایتافقی115000 تومان11 ماه
E12زیر هر پست وب سایتافقی125000 تومان12 ماه
E13زیر هر پست وب سایتافقی135000 تومان13 ماه
E14زیر هر پست وب سایتافقی145000 تومان14 ماه
E15زیر هر پست وب سایتافقی155000 تومان15 ماه
E16زیر هر پست وب سایتافقی165000 تومان16 ماه
E17زیر هر پست وب سایتافقی175000 تومان17 ماه
E18زیر هر پست وب سایتافقی185000 تومان18 ماه
E19زیر هر پست وب سایتافقی195000 تومان19 ماه
E20زیر هر پست وب سایتافقی205000 تومان20 ماه
E21زیر هر پست وب سایتافقی215000 تومان21 ماه
E22زیر هر پست وب سایتافقی225000 تومان22 ماه
E23زیر هر پست وب سایتافقی235000 تومان23 ماه
E24زیر هر پست وب سایتافقی245000 تومان24 ماه
F1بالای هر پست وب سایتافقی15000 تومان1 ماه
F2بالای هر پست وب سایتافقی25000 تومان2 ماه
F3بالای هر پست وب سایتافقی35000 تومان3 ماه
F4بالای هر پست وب سایتافقی45000 تومان4 ماه
F5بالای هر پست وب سایتافقی55000 تومان5 ماه
F6بالای هر پست وب سایتافقی65000 تومان6 ماه
F7بالای هر پست وب سایتافقی75000 تومان7 ماه
F8بالای هر پست وب سایتافقی85000 تومان8 ماه
F9بالای هر پست وب سایتافقی95000 تومان9 ماه
F10بالای هر پست وب سایتافقی105000 تومان10 ماه
F11بالای هر پست وب سایتافقی115000 تومان11 ماه
F12بالای هر پست وب سایتافقی125000 تومان12 ماه
F13بالای هر پست وب سایتافقی135000 تومان13 ماه
F14بالای هر پست وب سایتافقی145000 تومان14 ماه
F15بالای هر پست وب سایتافقی155000 تومان15 ماه
F16بالای هر پست وب سایتافقی165000 تومان16 ماه
F17بالای هر پست وب سایتافقی175000 تومان17 ماه
F18بالای هر پست وب سایتافقی185000 تومان18 ماه
F19بالای هر پست وب سایتافقی195000 تومان19 ماه
F20بالای هر پست وب سایتافقی205000 تومان20 ماه
F21بالای هر پست وب سایتافقی215000 تومان21 ماه
F22بالای هر پست وب سایتافقی225000 تومان22 ماه
F23بالای هر پست وب سایتافقی235000 تومان23 ماه
F24بالای هر پست وب سایتافقی245000 تومان24 ماه
G1پست ثابت وب سایتافقی10000 تومان1 ماه
G2پست ثابت وب سایتافقی15000 تومان2 ماه
G3پست ثابت وب سایتافقی20000 تومان3 ماه
G4پست ثابت وب سایتافقی25000 تومان4 ماه
G5پست ثابت وب سایتافقی30000 تومان5 ماه
G6پست ثابت وب سایتافقی35000 تومان6 ماه
G7پست ثابت وب سایتافقی40000 تومان7 ماه
G8پست ثابت وب سایتافقی45000 تومان8 ماه
G9پست ثابت وب سایتافقی50000 تومان9 ماه
G10پست ثابت وب سایتافقی55000تومان 10 ماه
G11پست ثابت وب سایتافقی60000 تومان11 ماه
G12پست ثابت وب سایتافقی65000 تومان12 ماه
G13پست ثابت وب سایتافقی70000 تومان13 ماه
G14پست ثابت وب سایتافقی75000 تومان14 ماه
G15پست ثابت وب سایتافقی80000 تومان15 ماه
G16پست ثابت وب سایتافقی85000 تومان16 ماه
G17پست ثابت وب سایتافقی90000 تومان17 ماه
G18پست ثابت وب سایتافقی95000 تومان18 ماه
G19پست ثابت وب سایتافقی100000 تومان19 ماه
G20پست ثابت وب سایتافقی105000 تومان20 ماه
G21پست ثابت وب سایتافقی110000 تومان21 ماه
G22پست ثابت وب سایتافقی115000 تومان22 ماه
G23پست ثابت وب سایتافقی120000 تومان23 ماه
G24پست ثابت وب سایتافقی125000 تومان24 ماه
H1پست ثابت وب سایتافقی10000 تومان1 ماه
H2پست ثابت وب سایتافقی15000 تومان2 ماه
H3پست ثابت وب سایتافقی20000 تومان3 ماه
H4پست ثابت وب سایتافقی25000 تومان4 ماه
H5پست ثابت وب سایتافقی30000 تومان5 ماه
H6پست ثابت وب سایتافقی35000 تومان6 ماه
H7پست ثابت وب سایتافقی40000 تومان7 ماه
H8پست ثابت وب سایتافقی45000 تومان8 ماه
H9پست ثابت وب سایتافقی50000 تومان9 ماه
H10پست ثابت وب سایتافقی55000تومان10 ماه
H11پست ثابت وب سایتافقی60000 تومان11 ماه
H12پست ثابت وب سایتافقی65000 تومان12 ماه
H13پست ثابت وب سایتافقی70000 تومان13 ماه
H14پست ثابت وب سایتافقی75000 تومان14 ماه
H15پست ثابت وب سایتافقی80000 تومان15 ماه
H16پست ثابت وب سایتافقی85000 تومان16 ماه
H17پست ثابت وب سایتافقی90000 تومان17 ماه
H18پست ثابت وب سایتافقی95000 تومان18 ماه
H19پست ثابت وب سایتافقی100000 تومان19 ماه
H20پست ثابت وب سایتافقی105000 تومان20 ماه
H21پست ثابت وب سایتافقی110000 تومان21 ماه
H22پست ثابت وب سایتافقی115000 تومان22 ماه
H23پست ثابت وب سایتافقی120000 تومان23 ماه
H24پست ثابت وب سایتافقی125000 تومان24 ماه
تبلیغات متنیتبلیغات متنیتبلیغات متنیتبلیغات متنیتبلیغات متنی
A1بالای وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
A2بالای وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
A3بالای وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
A4بالای وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
A5بالای وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
A6بالای وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
A7بالای وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
A8بالای وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
A9بالای وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
A10بالای وب سایتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
A11بالای وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
A12بالای وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
A13بالای وب سایتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
A14بالای وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
A15بالای وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
A16بالای وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
A17بالای وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
A18بالای وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
A19بالای وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
A20بالای وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
A21بالای وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
A22بالای وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
A23بالای وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
A24بالای وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
B1سمت راست وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
B2سمت راست وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
B3سمت راست وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
B4سمت راست وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
B5سمت راست وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
B6سمت راست وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
B7سمت راست وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
B8سمت راست وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
B9سمت راست وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
B10سمت راست وب سایتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
B11سمت راست وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
B12سمت راست وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
B13سمت راست وب سایتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
B14سمت راست وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
B15سمت راست وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
B16سمت راست وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
B17سمت راست وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
B18سمت راست وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
B19سمت راست وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
B20سمت راست وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
B21سمت راست وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
B22سمت راست وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
B23سمت راست وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
B24سمت راست وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
C1سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
C2سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
C3سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
C4سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
C5سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
C6سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
C7سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
C8سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
C9سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
C10سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
C11سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
C12سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
C13سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
C14سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
C15سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
C16سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
C17سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
C18سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
C19سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
C20سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
C21سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
C22سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
C23سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
C24سمت چپ وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
D1پایین وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
D2پایین وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
D3پایین وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
D4پایین وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
D5پایین وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
D6پایین وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
D7پایین وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
D8پایین وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
D9پایین وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
D10پایین وب سایتتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
D11پایین وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
D12پایین وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
D13پایین وب سایتتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
D14پایین وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
D15پایین وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
D16پایین وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
D17پایین وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
D18پایین وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
D19پایین وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
D20پایین وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
D21پایین وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
D22پایین وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
D23پایین وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
D24پایین وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
E1زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان1 ماه
E2زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان2 ماه
E3زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان3 ماه
E4زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان4 ماه
E5زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی50000 تومان5 ماه
E6زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان6 ماه
E7زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان7 ماه
E8زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان8 ماه
E9زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان9 ماه
E10زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان10 ماه
E11زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان11 ماه
E12زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان12 ماه
E13زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی130000 تومان13 ماه
E14زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی140000 تومان14 ماه
E15زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی150000 تومان15 ماه
E16زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی160000 تومان16 ماه
E17زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی170000 تومان17 ماه
E18زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی180000 تومان18 ماه
E19زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی190000 تومان19 ماه
E20زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی200000 تومان20 ماه
E21زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی210000 تومان21 ماه
E22زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی220000 تومان22 ماه
E23زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی230000 تومان23 ماه
E24زیر هر پست وب سایتتبلیغات متنی240000 تومان24 ماه
F1بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان1 ماه
F2بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان2 ماه
F3بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان3 ماه
F4بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان4 ماه
F5بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی50000 تومان5 ماه
F6بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان6 ماه
F7بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان7 ماه
F8بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان8 ماه
F9بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان9 ماه
F10بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان10 ماه
F11بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان11 ماه
F12بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان12 ماه
F13بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی130000 تومان13 ماه
F14بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی140000 تومان14 ماه
F15بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی150000 تومان15 ماه
F16بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی160000 تومان16 ماه
F17بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی170000 تومان17 ماه
F18بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی180000 تومان18 ماه
F19بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی190000 تومان19 ماه
F20بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی200000 تومان20 ماه
F21بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی210000 تومان21 ماه
F22بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی220000 تومان22 ماه
F23بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی230000 تومان23 ماه
F24بالای هر پست وب سایتتبلیغات متنی240000 تومان24 ماه
G1پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
G2پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
G3پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
G4پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
G5پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
G6پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
G7پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
G8پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
G9پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
G10پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
G11پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
G12پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
G13پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
G14پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
G15پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
G16پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
G17پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
G18پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
G19پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
G20پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
G21پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
G22پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
G23پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
G24پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
H1پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی5000 تومان1 ماه
H2پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی10000 تومان2 ماه
H3پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی15000 تومان3 ماه
H4پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی20000 تومان4 ماه
H5پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی25000 تومان5 ماه
H6پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی30000 تومان6 ماه
H7پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی35000 تومان7 ماه
H8پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی40000 تومان8 ماه
H9پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی45000 تومان9 ماه
H10پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی50000تومان10 ماه
H11پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی55000 تومان11 ماه
H12پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی60000 تومان12 ماه
H13پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی65000 تومان13 ماه
H14پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی70000 تومان14 ماه
H15پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی75000 تومان15 ماه
H16پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی80000 تومان16 ماه
H17پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی85000 تومان17 ماه
H18پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی90000 تومان18 ماه
H19پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی95000 تومان19 ماه
H20پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی100000 تومان20 ماه
H21پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی105000 تومان21 ماه
H22پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی110000 تومان22 ماه
H23پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی115000 تومان23 ماه
H24پست ثابت وب سایتتبلیغات متنی120000 تومان24 ماه
تبلیغات پاپ آپتبلیغات پاپ آپتبلیغات پاپ آپتبلیغات پاپ آپتبلیغات پاپ آپ
A1درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)15000 تومان1 ماه
A2درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)25000 تومان2 ماه
A3درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)35000 تومان3 ماه
A4درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)45000 تومان4 ماه
A5درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)55000 تومان5 ماه
A6درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)65000 تومان6 ماه
A7درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)75000 تومان7 ماه
A8درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)85000 تومان8 ماه
A9درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)95000 تومان9 ماه
A10درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)105000تومان10 ماه
A11درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)115000 تومان11 ماه
A12درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)125000 تومان12 ماه
A13درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)135000 تومان13 ماه
A14درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)145000 تومان14 ماه
A15درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)155000 تومان15 ماه
A16درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)165000 تومان16 ماه
A17درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)175000 تومان17 ماه
A18درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)185000 تومان18 ماه
A19درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)195000 تومان19 ماه
A20درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)205000 تومان20 ماه
A21درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)215000 تومان21 ماه
A22درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)225000 تومان22 ماه
A23درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)235000 تومان23 ماه
A24درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(نصف صفحه)245000 تومان24 ماه
B1درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)20000 تومان1 ماه
B2درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)40000تومان2 ماه
B3درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)60000 تومان3 ماه
B4درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)80000 تومان4 ماه
B5درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)100000 تومان5 ماه
B6درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)120000 تومان6 ماه
B7درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)140000 تومان7 ماه
B8درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)160000 تومان8 ماه
B9درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)180000 تومان9 ماه
B10درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)200000 تومان10 ماه
B11درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)220000 تومان11 ماه
B12درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)240000 تومان12 ماه
B13درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)260000 تومان13 ماه
B14درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)280000 تومان14 ماه
B15درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)300000 تومان15 ماه
B16درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)320000 تومان16 ماه
B17درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)340000 تومان17 ماه
B18درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)360000 تومان18 ماه
B19درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)380000 تومان19 ماه
B20درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)400000 تومان20 ماه
B21درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)420000 تومان21 ماه
B22درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)440000 تومان22 ماه
B23درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)460000 تومان23 ماه
B24درون وب سایتتبلیغات پاپ آپ(تمام صفحه)480000 تومان24 ماه
تبلیغات اسکرولیتبلیغات اسکرولیتبلیغات اسکرولیتبلیغات اسکرولیتبلیغات اسکرولی
A1بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)15000 تومان1 ماه
A2بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)25000 تومان2 ماه
A3بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)35000 تومان3 ماه
A4بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)45000 تومان4 ماه
A5بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)55000 تومان5 ماه
A6بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)65000 تومان6 ماه
A7بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)75000 تومان7 ماه
A8بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)85000 تومان8 ماه
A9دبالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)95000 تومان9 ماه
A10بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)105000تومان10 ماه
A11بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)115000 تومان11 ماه
A12بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)1250000 تومان12 ماه
A13بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)135000 تومان13 ماه
A14بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)145000 تومان14 ماه
A15بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)155000 تومان15 ماه
A16بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)165000 تومان16 ماه
A17دبالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)175000 تومان17 ماه
A18بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)185000 تومان18 ماه
A19بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)195000 تومان19 ماه
A20بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)205000 تومان20 ماه
A21بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)215000 تومان21 ماه
A22بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)225000 تومان22 ماه
A23بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)235000 تومان23 ماه
A24بالای وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)245000 تومان24 ماه
B1پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)20000 تومان1 ماه
B2پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)35000تومان2 ماه
B3پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)50000 تومان3 ماه
B4پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)65000 تومان4 ماه
B5پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)80000 تومان5 ماه
B6پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)95000 تومان6 ماه
B7پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)110000 تومان7 ماه
B8پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)125000 تومان8 ماه
B9پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)140000 تومان9 ماه
B10پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)155000 تومان10 ماه
B11پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)170000 تومان11 ماه
B12پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)185000 تومان12 ماه
B13پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)200000 تومان13 ماه
B14پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)215000 تومان14 ماه
B15پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)230000 تومان15 ماه
B16پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)245000 تومان16 ماه
B17پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)260000 تومان17 ماه
B18پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)275000 تومان18 ماه
B19پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)290000 تومان19 ماه
B20پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)305000 تومان20 ماه
B21پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)320000 تومان21 ماه
B22پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)335000 تومان22 ماه
B23پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)350000 تومان23 ماه
B24پایین وب سایت(ثابت)تبلیغات اسکرولی(افقی)365000 تومان24 ماه
تبلیغات لایت باکستبلیغات لایت باکستبلیغات لایت باکستبلیغات لایت باکستبلیغات لایت باکس
A1درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)15000 تومان1 ماه
A2درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)25000 تومان2 ماه
A3درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)35000 تومان3 ماه
A4درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)45000 تومان4 ماه
A5درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)55000 تومان5 ماه
A6درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)65000 تومان6 ماه
A7درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)75000 تومان7 ماه
A8درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)85000 تومان8 ماه
A9درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)95000 تومان9 ماه
A10درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)105000تومان 10 ماه
A11درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)115000 تومان11 ماه
A12درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)125000 تومان12 ماه
A13درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)135000 تومان13 ماه
A14درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)145000 تومان14 ماه
A15درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)155000 تومان15 ماه
A16درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)165000 تومان16 ماه
A17درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)175000 تومان17 ماه
A18درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)185000 تومان18 ماه
A19درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)195000 تومان19 ماه
A20درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)205000 تومان20 ماه
A21درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)215000 تومان21 ماه
A22درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)225000 تومان22 ماه
A23درون وب سایتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)235000 تومان23 ماه
A24درون وب سایتتتبلیغات لایت باکس(افقی و عمودی)245000 تومان24 ماه
تبلیغات در اسلایدرتبلیغات در اسلایدرتبلیغات در اسلایدرتبلیغات در اسلایدرتبلیغات در اسلایدر
A1درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)15000 تومان1 ماه
A2درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)25000 تومان2 ماه
A3درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)35000 تومان3 ماه
A4درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)45000 تومان4 ماه
A5درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)55000 تومان5 ماه
A6درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)65000 تومان6 ماه
A7درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)75000 تومان7 ماه
A8درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)85000 تومان8 ماه
A9درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)95000 تومان9 ماه
A10درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)105000 تومان10 ماه
A11درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)115000 تومان11 ماه
A12درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)125000 تومان12 ماه
A13درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)135000 تومان13 ماه
A14درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)145000 تومان14 ماه
A15درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)155000 تومان15 ماه
A16درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)165000 تومان16 ماه
A17درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)175000 تومان17 ماه
A18درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)185000 تومان18 ماه
A19درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)195000 تومان19 ماه
A20درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)205000 تومان20 ماه
A21درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)215000 تومان21 ماه
A22درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)225000 تومان22 ماه
A23درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)235000 تومان23 ماه
A24درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(معمولی-تصادفی)245000 تومان24 ماه
B1درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)20000 تومان1 ماه
B2درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)35000تومان2 ماه
B3درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)50000 تومان3 ماه
B4درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)65000 تومان4 ماه
B5درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)80000 تومان5 ماه
B6درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)95000 تومان6 ماه
B7درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)110000 تومان7 ماه
B8درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)125000 تومان8 ماه
B9درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)140000 تومان9 ماه
B10درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)155000 تومان10 ماه
B11درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)170000 تومان11 ماه
B12درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)185000 تومان12 ماه
B13درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)200000 تومان13 ماه
B14درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)215000 تومان14 ماه
B15درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)230000 تومان15 ماه
B16درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)245000 تومان16 ماه
B17درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)260000 تومان17 ماه
B18درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)2750000 تومان18 ماه
B19درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)290000 تومان19 ماه
B20درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)305000 تومان20 ماه
B21درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)320000 تومان21 ماه
B22درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)335000 تومان22 ماه
B23درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)350000 تومان23 ماه
B24درون اسلایدر وب سایتتبلیغات در اسلایدر(حرفه ای-تصادفی)365000 تومان24 ماه
ویژهجایگاه پیشنهادی شمانوع و اندازه دلخواه شماتماس بگیریدمدت زمان پیشنهادی شما

------------------------------------------------------

کلیه بنر ها با سایزهایی که در تصویر موجود در لینک زیر مشاهده می کنید پذیرفته می شود

کلیه اندازه هایی که در تصویر سایز بنرها می بینید استاندارد وب هستند

جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی و کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید


لینک تصویر سایز بنرها

------------------------------------------------------

-----{از خرید شما متشکریم}-----
راهنمای خرید جایگاه تبلیغاتی در وب سایت مبتکران:
1.ابتدا جایگاه و حالت تبلیغ خود را با دقت در ذهن خود انتخاب کنید
2.سپس متن یا بنر تبلیغاتی خود را با اندازه مناسب انتخاب کنید
3.سپس از طریق در گاه بانکی سایت که در زیر قرار دارد و یا از روش کارت به کارت هزینه جایگاه و حالت تبلیغاتی مورد نظر خود را پرداخت کنید
4.وب سایت مبتکران دارای بیش از550 حالت تبلیغاتی متفاوت است،که در بالا ذکر شده است
5.در هنگام پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی کلیه مشخصات خواسته شده را به طور صحیح و کامل وارد کنید
6.پس از پرداخت هزینه،از طریق صفحه تماس باما سایت، یکی از هشت وب سایت چند منظوره مبتکران را انتخاب کنید و اطلاعات پرداخت خود(نام و نام خانوادگی پرداخت کننده،آدرس ایمیل و تلفن همراه پرداخت کننده،شماره تراکنش،شماره ارجاع،شماره کارت،شماره پیگیری) و بنر یا متن تبلیغاتی مورد نظر خود به همراه لینک مورد نظر خود و اطلاعات کامل حالت تبلیغاتی مورد نظر خود(مثال: A24 بالای وب سایت (افقی)60*468 120000 تومان 24 ماه) را برای ما ارسال کنید.

------------------------------------------------------

جهت پرداخت مبلغ می توانید از سامانه پرداخت اختصاصی وب سایت چند منظوره مبتکران به آدرس زیر استفاده نمایید:

کلیه اطلاعات خواسته شده را وارد کنید


WWW.PAY.MNPRO.IR

------------------------------------------------------

در صورتی که نتوانستید از درگاه بانکی بالا استفاده کنید،از درگاه های بانکی زیر استفاده کنید:

کلیه اطلاعات خواسته شده در درگاه ها را وارد کنید


www.Zarinp.al/Mobtakeran
www.Zarinp.al/Mnpro
www.Idpay.ir/Mnpro

------------------------------------------------------

شماره کارت جهت پرداخت هزینه از طریق کارت به کارت
شماره حساب بانک ملی : 0352415574004
6037991750635157 : شمارت کارت بانک ملی یا ملی کارت
شماره شبا : IR520170000000352415574004
به نام سید علی جدغریب

------------------------------------------------------

جهت ارسال اطلاعات می توانید از صفحه تماس با زیر استفاده نمایید:
تماس با ما

------------------------------------------------------

جهت برقراری تماس در مورد تبلیغات در وب سایت مبتکران به ایمیل های زیر پیام دهید:
ADS@MNPRO.IR
ALI.IRAN8093@GMAIL.COM

------------------------------------------------------

جهت برقراری تماس در مورد تبلیغات در وب سایت مبتکران به آی دی های زیر پیام دهید:
Telegram ID : @MOBTAKERANPRO_IR
Telegram ID : @MOBTAKERAN1_IR

------------------------------------------------------

جهت برقراری تماس در مورد تبلیغات در وب سایت مبتکران با شماره زیر تماس بگیرید:
09165624983
09013795180

------------------------------------------------------

فواید تبلیغ در وب سایت چند منظوره مبتکران
سفارش تبلیغ در وبسایت چند منظوره مبتکران دارای فواید و مزایای بسیاری برای شما می باشد
1-وبسایت چند منظوره مبتکران بروز،پرمحتوا،پر بازدید و دارای رتبه بالایی است
2-وبسایت چند منظوره مبتکران از اعتبار بالایی برخورد دار است، بنابراین تبلیغات درون آن نیز از نظر بازدید کننده قابل اطمینان و با اعتبار هستند
3-هنگامی که تبلیغ شما در وبسایت چند منظوره مبتکران قرار میگیرد، با شما تبادل لینک انجام می شود و این امر باعث بالا رفتن رتبه شما در گوگل می شود
4-تبلیغات در وبسایت چند منظوره مبتکران با قیمت فوق العاده مناسبی صورت می گیرد
5-با ثبت تبلیغ خودتان در وبسایت ما، به شما هدایا و مزایایی شگفت انگیز تعلق میگیرد مانند؛کد های تخفیف محصولات و برنامه های مختلف،طراحی رایگان بنر،تبادل لینک رایگان،بازدید رایگان و غیره
6-با تبلیغ در وب سایت چند منظوره مبتکران تبلیغ شما در چند آدرس به نمایش در می آید
7-طراحی بنر شما به صورت رایگان توسط ما صورت می گیرد
مطمئن باشید که با تبلیغ در وب سایت چند منظوره مبتکران گامی بزرگ در راه پیشرفت خود برداشته اید.

------------------------------------------------------

جهت تبلیغ در وب سایت مبتکران باید قوانین زیر را بپذیرید
1.تبلیغ مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد
2.تبلیغ مخالف دین مبارک اسلام نباشد
3.تبلیغ مخالف مقدسات دین اسلام و مردم عزیز ایران نباشد
4. در تبلیغ نباید به دین اسلام و پیامبران و امامان و مقدسات آن و جمهوری اسلامی ایران و مردمش توهین شده باشد
5.تبلیغ باعث ایجاد مشکل در زندگی مردم نباشد
6.تبلیغ غیر اخلاقی نباشد
7.تبلیغ واقعی بوده و با کلیک بر روی آن کاربر به وب سایت درست هدایت شود
8. محتوای آگهی باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد لذا از پذیرش آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و قانون اساسی معذوریم.
9. در صورتی که محتوا آگهی یا فعالیت سایت براساس نظر وزارت ارشاد نیازمند مجوز خاصی باشد (مانند مجوزهای صنفی) آگهی دهنده میبایست آنها را کسب و در صورت لزوم ارائه کند.
10. در صورت تغییر در ماهیت سایت آگهی دهنده در زمان نمایش اگهی در سایت، بدون هماهنگی یا هر موردی که به نحوی سوء استفاده از تبلیغات در وب سایت چند منظوره مبتکران باشد نمایش آگهی بلافاصله و بدون اخطار قطع خواهد شد و وب سایت چند منظوره مبتکران هیچ مسئولیتی در قبال عودت وجه ندارد.
11. قبل از انجام تبلیغ آدرس وب سایت یا محصولی را که مایل به تبلیغ آن هستید در اختیار ما قرار دهید تا آنرا از جهت تطابق با قوانین سایت مورد بررسی قرار دهیم.
12. مسئولیت شعارها، مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده میباشد و تصاویر یا محتوای آگهی می بایست مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
13. فرمت های مورد پذیرش به صورت PNG,JPG,JPEG,GIF حداکثر حجم آن 200 کیلوبایت می باشد.
14. نمایش آگهی بعد از تایید پرداخت و اطلاعات صورت می پذیرد.
15. مسئولیت آگهی بر عهده سفارش دهنده می باشد و وب سایت چند منظوره مبتکران نسبت به آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
توجه : - حتما قبل از واریز وجه از خالی بودن جایگاه انتخابی و مطابق بودن آگهی خود با قوانین سایت اطمینان حاصل کنید در غیراین صورت هیچ مسئولیتی متوجه وب سایت چند منظوره مبتکران نخواهد بود و وجه واریزی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمیشود
توجه : - وب سایت چند منظوره مبتکران هیچ مسئولیتی نسبت به اختلال در سایت آگهی دهنده یا لینک های متصل به آگهی ندارد و قطعی یا اختلال در لینک متوجه سفارش دهنده تبلیغات است
توجه : - امکان تغییر روز و تعداد نمایش یا ویرایش بسته های نمایشی وجود ندارد و تمام سفارش دهندگان موظف به انتخاب یکی از بسته های تبلیغاتی می باشند
*در صورت قبول نداشتن قوانین تبلیغ در وب سایت مبتکران،لطفا در خواست تبلیغ ندهید
*در هنگام خریداری دقت داشته باشید،تارنمای مبتکران هیج گونه مسولیتی بر عهده نمی گیرد
*اگر در خریداری جایگاه تبلیغاتی به مشکل بر خوردید یا حالت تبلیغاتی شما در لیست قرار نداشت به پشتیبانی وب سایت مراجعه کنید و یا از طریق صفحه تماس با ما،با ما ارتباط برقرار کنید

Powered By © Mobtakeran1.ir

------------------------------------------------------